Home

Meditations & Events Schedule

Teaching Schedule


Essays & Articles

Dharma Talks

Sangha Reflections

Dharma Books

Become
a Supporter


About MTSource

Chants

Contact

 

EN MEI JUKKU KANNON GYO
(The Ten-Verse Sutra of Avalokitesvara: 7 X)

 

 

KANZEON
NA MU BUTSU
YO BUTSU U IN
YO BUTSU U EN
BUP PO SO EN
JO RAKU GA JO
CHO NEN KAN ZE ON
BO NEN KAN ZE ON
NEN NEN JU SHIN KI
NEN NEN FU RI SHIN

 
     
   ©2007 Mountain Source Sangha